Różnica między zaliczką a zadatkiem

Reszta

Różnica między zaliczką a zadatkiem

19 Oct 2018 13:41:2525

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę

Nie pokażemy Ci tylko opcji firm, które udzielają pożyczek, damy ci najlepsze rozwiązanie pożyczki z najkorzystniejszymi warunkami, które są dostępne tutaj i teraz.

Uzyskaj swoją ofertę

Pojęcia "zaliczka" i "zadatek" często są mylone. Używamy ich zamiennie, nie zastanawiając się nad różnicą między nimi. Należy jednak znać różnice między tymi dwoma formami płatności jeśli chcesz uniknąć przykrych sytuacji w przyszłości dokonując transakcji np. kupna mieszkania. Zapraszamy do lektury!

Czym jest zaliczka?

Agnieszka Janik, dziennikarz portalu biznes-firma.pl, tak wyjaśnia czym jest zaliczka: "Wedle obowiązującego w Polsce prawa, zaliczka jest postrzegana jako część należności za produkt lub usługę. Jak można się domyśleć, jest to przedpłata, a więc wypłaca się ją z góry, na poczet całości płatności. Zaliczka wykorzystywana jest przez przedsiębiorców do zabezpieczania umowy, ale nie tylko. Może ona również zabezpieczać realizację usługi, wydatki poniesione na transport itp.

Przyjmuje się, że jeśli w umowie zawartej pomiędzy kontrahentami wskazane jest tylko pojęcie przedpłaty, to wówczas jest ona niczym innym, jak zaliczką".

Czym jest zadatek?

Zadatek różni się od zaliczki. Strona internetowa zaradnyfinansowo.pl różnice między tymi dwoma pojęciami tłumaczy następująco: "Nie jest to częściowa opłata, ale zabezpieczenie wywiązania się z umowy, które w założeniu ma chronić obie strony transakcji. Zadatek najczęściej stosuje się w przypadku umów dotyczących bardzo wartościowych przedmiotów, jak nieruchomości czy samochody. Najważniejszą różnicą w stosunku do zaliczki jest to, że zadatek nie podlega zwrotowi. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której obie strony w umowie porozumiały się, że w razie nieudanej transakcji zadatek zostanie zwrócony temu, kto go wpłacił, bez możliwości jego dwukrotnego powiększenia".

Uregulowania prawne zaliczki a zadatku

W Kodeksie Cywilnym, który reguluje zadatek, możemy znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zadatku:

Art. 394 [Zadatek]
§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Z kolei zaliczka jest regulowana przez ogólne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania umów wzajemnych. Obowiązki odstępującego od umowy wzajemnej określone są w art. 494 k.c, z którego wynika, iż strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko to, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać zwrotu nie tylko tego co świadczyła lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Art. 494 [Zaliczka]
Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Z przepisu wynika, że strony w wypadku gdy umowa nie dojdzie do skutki zwracają sobie wszystko to co świadczyły.

Ile powinna wynosić zaliczka? A zadatek?

Zaliczka, podobnie jak i zadatek, powinna wynosić kilka – kilkanaście procent kwoty wynikającej z umowy. Nie może jednak stanowić 100% zapłaty.

Nasi Partnerzy już przygotowali dla Ciebie najlepsze oferty pożyczek „chwilówek”. Sprawdź je!

Poprzednie artykuły

Zaoszczędź swój czas i pieniądze

Nie trać czasu na szukanie właściwych informacji.

Zasubskrybuj nasze bezpłatne cotygodniowe wiadomości e-mail z poradami, jak zaoszczędzić pieniądze i czas.

img