Warunki Usługa

 1. TAMGACOM LLC otrzymuje od Użytkownika informacje na jego temat oraz na temat kredytu jaki pragnie uzyskać i przekazuje je kredytodawcom działającym na rynku polskim, a z którymi TAMGACOM LLC współpracuje. Otrzymanie tych informacji umożliwia kredytodawcom podjęcie decyzji na, czy pożyczka zostanie Użytkownikowi udzielona, a jeśli tak – na jakich warunkach.
 2. Firma TAMGACOM LLC nie będzie w stanie przekazać kredytodawcom informacji dotyczących Użytkownika i kredytu, który chce otrzymać, dopóki wszystkie pola w formularzu wniosku nie zostaną wypełnione.
 3. Informacje, o których mowa w punkcie 1, nie zostaną przekazane wszystkim kredytodawcom w tym samym czasie, ale w kolejności ustalonej przez TAMGACOM LLC.
 4. Kolejność zależy od kilku czynników. TAMGACOM LLC stosuje między innymi określone autorskie algorytmy do analizy uzyskanych od Użytkownika informacji przed podjęciem decyzji, do którego kredytodawcy skierować dane w pierwszej kolejności. Taka analiza pomaga na przykład zwiększyć prawdopodobieństwo (poprzez dopasowanie danych Użytkownika do profilu typowego klienta danego kredytodawcy; takie przetwarzanie realizowane jest automatycznie) otrzymania oferty pożyczki od pierwszego, wskazanego przez TAMGACOM LLC kredytodawcy. Jednakże TAMGACOM LLC nie jest w stanie tego zagwarantować.
 5. Z chwilą przyjęcia przez kredytodawcę uzyskanych od TAMGACOM LLC informacji dotyczących Użytkownika TAMGACOM LLC nie będzie mógł udostępniać informacji innym kredytodawcom (nawet jeżeli kredytodawca, który je przyjął odmówi udzielenia Użytkownikowi kredytu albo jeżeli Użytkownik odrzuci złożoną przez niego ofertę). Aby dostarczyć informacje do innych kredytodawców Użytkownik będzie musiał przesłać nowy formularz wniosku. TAMGACOM LLC przypomni o tym Użytkownikowi w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku (przypomnienie zostanie wysłane, nawet jeśli Użytkownik uzyskał pożyczkę od kredytodawcy, który przyjął informacje od Użytkownika; obecnie firma TAMGACOM LLC jest informowana o uzyskaniu bądź nie kredytu przez Użytkownika, jednak ze znacznym opóźnieniem).
 6. Nie ma konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz TAMGACOM LLC z tytułu używania strony internetowej (www.credy.pl) ani za zlecenie firmie przekazania informacji, o których mowa w punkcie 1, kredytodawcom. Jednakże w zamian za skorzystanie ze strony internetowej lub przesłanie przez TAMGACOM LLC do kredytodawców informacji wskazanych w punkcie 1, Użytkownika wyraża zgodę na wykorzystywanie danych w celach marketingowych.
 7. TAMGACOM LLC otrzymuje wynagrodzenie od kredytodawców za przekazywanie im informacji na temat Użytkownika.

Korzystanie z usług

 1. W celu skorzystania z usług, o których mowa w niniejszych warunkach należy zarejestrować się jako użytkownicy strony internetowej.
 2. Należy wyraźnie zaakceptować warunki zawarte w dokumencie Informacje Prawne oraz treść niniejszych Warunków.
 3. TAMGACOM LLC może w każdym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia i bez podania przyczyny, zakończyć świadczenie usług na rzecz Użytkownika (oraz usunąć konto Użytkownika strony internetowej, a także w inny sposób uniemożliwić dostęp do strefy klienta). W takim przypadku TAMGACOM LLC poinformuje Użytkownika drogą mailową o zaprzestaniu świadczenia usług.

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik Oświadcza, że wszelkie informacje, które zamieszcza na stronie internetowej są kompletne i prawdziwe zarówno w dniu ich przesłania, jak i w każdej innej dacie, w której Użytkownik zwraca się do TAMGACOM LLC o przekazanie danych kredytodawcom.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie skutki, w tym szkody, poniesione przez TAMGACOM LLC lub kredytodawców spowodowane nieprawidłowością danych przekazanych przez Użytkownika na stronę internetową.
 3. Użytkownik zobowiązuje do utrzymania w tajemnicy nazwy użytkownika wraz z hasłem do strefy klienta na stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik uważa, że hasło stało się znane osobom trzecim, należy je natychmiast zmienić.

Ochrona danych

 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez TAMGACOM LLC zgodnie z Polityką przetwarzania danych oraz Polityką Cookie.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W zakresie dozwolonym przez prawo TAMGACOM LLC nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to dorozumiane gwarancje co do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw osób trzecich, zgodności produktu, bezpieczeństwa i prawidłowości. TAMGACOM LLC nie gwarantuje między innymi udzielenia przez kredytodawcę zgody na udostępnienie kredytu, ani też nieprzerwanego, wolnego od błędów działania strony internetowej (przykłady te nie ograniczają ogólności zdania poprzedzającego).
 2. Żadne dane udostępnione na stronie internetowej nie mają na celu wskazywać jakiegokolwiek typu zgody ani sugestii ze strony TAMGACOM LLC w zakresie podjęcia przez Użytkownika jakichkolwiek czynności (np. wzięcie pożyczki), a także że jakakolwiek usługa (np. udzielenie pożyczki) świadczona w sposób bezpośredni lub pośredni przez przedmiotową stronę internetową jest w jakikolwiek sposób odpowiednia dla Użytkownika (nawet, jeżeli Użytkownik otrzymuje adresowaną do siebie ofertę). Zarówno kredytodawcy, jak i Użytkownik są wyłącznie odpowiedzialni za ocenę zdolności kredytowej Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik dostarczył wszystkie wymagane informacje (patrz punkt 2), TAMGACOM LLC zobowiązuje się do użycia połączeń API z kredytodawcami w celu podjęcia starań w zakresie przekazania im takich informacji. Jednakże TAMGACOM LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepowodzenie połączenia API, które może skutkować brakiem możliwości przekazania informacji jednemu lub większej liczbie kredytodawców przez TAMGACOM LLC, jak też brakiem możliwości otrzymania informacji i ich oceny przez jednego lub większą liczbę kredytodawców w celu przedstawienia oferty Użytkownikowi.
 4. TAMGACOM LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez kredytodawców na podstawie informacji przekazanych im przez TAMGACOM LLC oraz za oferty przedłożone Użytkownikowi przez kredytodawców.
 5. Odpowiedzialność firmy TAMGACOM LLC wynikająca z niniejszych Warunków i inna związana z dostarczaniem usług uregulowanych w niniejszych Warunkach jest wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo. W żadnym przypadku TAMGACOM LLC nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie niniejszych Warunków (o ile prawo lokalne nie zabrania stosowania takich wyłączeń odpowiedzialności w umowach konsumenckich). Jednakże żadne z wyłączeń i ograniczeń przewidzianych w niniejszych Warunkach nie ogranicza ewentualnych praw Użytkownika jako konsumenta podlegającego prawu polskiemu, które to prawa nie mogą być wyłączone (np. odpowiedzialność TAMGACOM LLC za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania firmy TAMGACOM LLC).

Całość umowy

 1. Niniejsze Warunki wraz z dokumentami, do których się odnoszą, stanowią całoś
 2. Umowy między Użytkownikiem a TAMGACOM LLC w zakresie dostępu do strony internetowej, jak i świadczonych usług uregulowanych w niniejszych Warunkach.

Zmiany

 1. TAMGACOM LLC może w każdym czasie zmienić niniejsze Warunki, a także inne zasady i porozumienia dotyczące użytkowania strony internetowej oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez TAMGACOM LLC).
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach drogą mailową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o ile obowiązujące prawo nie wymaga od TAMGACOM LLC wprowadzenia zmian w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmiany, może zamknąć swoje konto i zrezygnować z korzystania ze strony internetowej w przyszłości.

Prawo właściwe i jurysdykcja

  1. Niniejsze Warunki, jak i stosunki łączące Użytkownika i TAMGACOM LLC w ramach niniejszych Warunków, podlegają prawu Rzeczypospolitej Polski.
  2. Jakikolwiek spór pomiędzy Użytkownikiem a TAMGACOM LLC wynikający z lub powstały w związku z niniejszymi Warunkami lub jakimkolwiek stosunkiem łączącym Użytkownika i TAMGACOM LLC na podstawie niniejszych Warunków będzie rozstrzygany przed sądami Rzeczypospolitej Polski.