Polityka przetwarzania danych

Administrator

 1. Administratorem danych Serwisu jest spółka TAMGACOM LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod adresem: Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608.
 2. Aby skontaktować się z TAMGACOM LLC, należy kliknąć tutaj.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez spółkę TAMGACOM LLC LLC w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

3.1. Wykonywanie zobowiązań wobec użytkownika, przekazywanie danych osobowych kredytodawcom, zgodnie z Warunkami

Podstawą dla przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędności przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed dokonaniem rejestracji w Serwisie oraz podczas jego użytkowania. Podanie niektórych danych Użytkowników jest obligatoryjne do użytkowania Serwisu. W przypadku niepodania obligatoryjnych danych przez Użytkowników, nie będą oni mogli założyć konta w Serwisie i korzystać z usług Spółki.

Umowa pomiędzy spółką TAMGACOM LLC a użytkownikiem, została zawarta w taki sposób, aby firma TAMGACOM LLC miała możliwość przekazywać dane osobowe dostarczone użytkownika, do kredytodawcy. Należy pamiętać, że nie wszystkie dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przekazywane do każdego kredytodawcy. Różni kredytodawcy żądają różnych danych. Ponieważ jednak TAMGACOM LLC nie posiada wcześniej informacji, do którego kredytodawcy zostaną przesłane dane osoby, której dane dotyczą, spółka gromadzi dane, które wystarczą, aby każdy kredytodawca, z którym współpracuje TAMGACOM LLC, dokonał wstępnej oceny, czy może zgodzić się na udzielenie pożyczki użytkownikowi.

3.2. Podejmowanie kroków niezbędnych do zapobiegania oszustwom

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w niektórych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Spółka TAMGACOM LLC aby nie stać się przedmiotem oszustwa może podlegać obowiązkom prawnym wobec kredytodawców w zakresie nieprzekazywania dostawcom usług kredytowych informacji pochodzących od podmiotów oszukańczych lub innych nieprawidłowych danych. Nawet jeśli nie istnieje taki bezpośredni obowiązek prawny, przekazywanie informacji pochodzących od podmiotów oszukańczych lub przekazywanie innych nieprawidłowych informacji do kredytodawcy może spowodować, że kredytodawca rozważy zakończenie współpracy z TAMGACOM LLC lub podjęcie kroków prawnych przeciwko TAMGACOM LLC

3.3. Kompilacja danych analitycznych (analytics) na temat korzystania z niniejszej strony internetowej i usług świadczonych przez TAMGACOM LLC

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane typu analytics są niezbędne, aby firma TAMGACOM LLC miała wystarczające informacje na temat swojej działalności w celu opracowania i zrealizowania planów biznesowych (na przykład informacje o udanych działaniach marketingowych, informacje o tym, które funkcje witryny są używane itp.). Jest to konieczne, między innymi, aby zapewnić lepszą obsługę osobom, których dane dotyczą.

3.4. Marketing bezpośredni

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. TAMGACOM LLC nie pobiera opłat od osób, których dane dotyczą, za usługi im udostępniane za pośrednictwem strony internetowej. Biorąc pod uwagę koszty ogólnego marketingu internetowego, nie byłoby to możliwe bez marketingu bezpośredniego.

 1. TAMGACOM LLC nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków określonych w Warunkach, chyba że osoby, których dane dotyczą, wypełnią wszystkie pola formularza wniosku.
 2. Oprócz danych osobowych wprowadzanych przez osobę, której dane dotyczą, TAMGACOM LLC gromadzi dane osobowe należące do następujących kategorii:

5.1. lokalizacja (w tym adres IP), z którego osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do niniejszej strony internetowej, oraz czas takiej czynności,

5.2. w jaki sposób osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do strony internetowej (na przykład za pośrednictwem partnera TAMGACOM LLC wyświetlającego reklamę strony internetowej lub partnera zbierającego dane osobowe osoby, której dane dotyczą, a następnie przekazującego go TAMGACOM LLC itp.),

Dane te pochodzą ze strony internetowej, za pośrednictwem której osoba, której dane dotyczą, trafiła na tę stronę.

5.3. odpowiedź kredytodawców.

Dane te pozyskiwane są od kredytodawców.

 1. TAMGACOM LLC przekazuje dane osobowe zebrane przez firmę odbiorcom należącym do następujących kategorii:

6.1. kredytodawcy,

6.2. dostawcy poczty e-mail,

6.3. dostawcy usług SMS,

6.4. dostawcy danych analitycznych (analytics),

6.5. dostawcy serwerów i dostępu do sieci (takich jak Internet).

 1. Ponadto podwykonawcy TAMGACOM LLC w dziedzinie IT i marketingu, którzy przetwarzają dane osobowe na tych samych serwerach, na których TAMGACOM LLC przechowuje dane osobowe, mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 2. Bez uszczerbku dla prawa osoby, których dane dotyczą, do usunięcia danych osobowych, TAMGACOM LLC przechowuje je przez okres dłuższy niż następujące okresy czasu:

8.1. okres dziesięciu lat od momentu, w którym osoba, której dane dotyczą, skorzystała ostatnio z niniejszej strony internetowej. Przechowywanie danych umożliwia osobie, której dane dotyczą łatwiejsze i sprawniejsze korzystanie ze strony internetowej i usług świadczonych przez TAMGACOM LLC (na przykład wprowadzenie wszystkich danych na nowo nie jest konieczne, aby znów przekazać informacje kredytodawcom). Umożliwia również TAMGACOM LLC lepsze świadczenie usługi swoim klientom, a także pozwala określić, czy płatność jest należna partnerowi);

8.2. okres, po upływie którego roszczenia umowne wynikające z następujących umów ulegają przedawnieniu: umowa pomiędzy (i) TAMGACOM LLC i osobą, której dane dotyczą, (ii) TAMGACOM LLC i kredytodawcami, którym przekazano informację o osobie, której dane dotyczą, oraz (iii) pomiędzy TAMGACOM LLC a kontrahentem, z którego witryny internetowej osoba, której dane dotyczą, trafiła na tę stronę internetową;

8.3. okres, w którym pożyczkodawca musi przechowywać informacje o pożyczkobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), w którym firma TAMGACOM LLC jest objęta obowiązkiem, umownym lub nie, wobec właściwego pożyczkodawcy, pomocy pożyczkodawcy w gromadzeniu danych o pożyczkobiorcy, które to informacje musi zachować pożyczkodawca.

 1. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przekazała TAMGACOM LLC.
 2. TAMGACOM LLC podejmuje decyzje na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Takie przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub jest wynikiem zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie wyrazi zgody na takie przetwarzanie, TAMGACOM LLC nie będzie w stanie świadczyć usług, o których mowa w Warunkach. Z jednej strony takie przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia kolejności, w jakiej informacje są przekazywane do kredytodawców. Bez niego TAMGACOM LLC nie byłaby w stanie wykonywać swoich obowiązków wynikających z Warunków. Z drugiej strony takie przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą, komunikacji handlowej w zakresie oferty kredytu konsumenckiego. Konieczne jest również wykluczenie prezentowania określonych materiałów marketingowych niektórym osobom, których dane dotyczą. Bez tego TAMGACOM LLC nie będzie pobierała środków pieniężnych od osób, których dane dotyczą, za korzystanie ze strony internetowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do:

11.1. uzyskania od TAMGACOM LLCl potwierdzenia, czy dane osobowe, które jej dotyczą, są przetwarzane,

11.2. w przypadku, gdy przetwarzane są dane osobowe dotyczące tej osoby, uzyskania od TAMGACOM LLC informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

11.3. zażądania od TAMGACOM LLC sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

11.4.dostarczenia TAMGACOM LLC dodatkowych danych w celu uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

11.5. żądania od TAMGACOM LLC usunięcia, na warunkach określonych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

11.6. żądania od TAMGACOM LLC ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w sytuacjach opisanych w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

11.7. otrzymania od TAMGACOM LLC, w formacie pliku .csv, danych osobowych, które przekazała do TAMGACOM LLC,

11.8.sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych w celach marketingu bezpośredniego,

11.9. sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, gdy TAMGACOM LLC przetwarza dane osobowe do celów innych uzasadnionych interesów realizowanych przez TAMGACOM LLC. TAMGACOM LLC zaprzestanie przetwarzania, chyba że istnieją przekonujące uzasadnione powody do przetwarzania, które unieważniają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych,

11.10. złożenia skargi do organu nadzorczego.

 1. W celu skorzystania z któregoś z praw, o których mowa w punkcie 12 (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego), osoba, której dane dotyczą, powinna napisać do TAMGACOM LLC korzystając z tego formularza. TAMGACOM LLC odpowie na prośbę bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku (okres ten może, z uwzględnieniem okoliczności, zostać przedłużony o dwa miesiące). Czas odpowiedzi będzie zależał od liczby wniosków otrzymanych przez TAMGACOM LLC, a także od treści konkretnego wniosku.